Get the Flash Player to see this rotator.
SZKOŁA

Aktualności
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum Publiczne
Baza Dydaktyczna
Dyrekcja
Kadra
Pedagog
Biblioteka
Świetlica
Administracja
Kontakt
UCZNIOWIE
Kalendarz
Z życia szkoły
Patroni roku 2015
Dowozy Uczniów
Dzwonki
SU
Działalność SU
Klasy
Wym. Eduk. SP
Wym. Eduk. GP
Rzecznik Praw
Kodeks Etyczny
Podręczniki SP
Podręczniki GP
RODZICE
Rada Rodziców
Informacje
PLAN LEKCJI
SP I -VI
GP I-III
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
Koła
Zajęcia Dodatkowe
Akcje Wolontariatu
Gazetka Szkolna
Projekty
Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016


Przywozy 1 września
PKS I PKS II BUS
7:25 Kurów Wielki 710 Korytów, Grabik7:35 Mieszków
7:28 Dalków 715 Śrem , Witanowice7:40 szkoła
7:34 Gostyń 7:27 szkoła 7:50 Dzików
7:38 szkoła7:35 N.Jabłona, N.Dwór7:55 szkoła
7:47 Kłobuczyn7:45 szkoła
7:55 szkoła7:48 Koźlice
7:55 szkoła


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016


08:10 - 08:50 MSZA ŚWIĘTA KLAS IV-VI I GIMNAZJUM

08:10 - 09:10 APEL KLAS I-III EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

09:20 - 10:05 MSZA ŚWIĘTA KLAS I-III

09:10 - 09:50 UROCZYSTY APEL KLAS IV – VI I GIMNAZJUM

09:55 - 10:15 SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI UCZNIÓW
GIMNAZJUM PUBLICZNEGO I KLAS IV-VI

10:20 - odwozy
PKS 1 - Koźlice, Kłobuczyn, Gostyń, Dalków, Witanowice , Śrem, Grabik, Korytów
PKS II - Dzików, N. Jabłona, N. Dwór, Mieszków, Zimna Brzeźnica, Kurów W.

Ubezpieczenie
UWAGA

Ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków
w roku szkolnym 2015/2016


Firma ubezpieczeniowa: COMPENSA
Wysokość składki: 45,00zł (czterdzieści pięć złotych)
Termin opłacenia składki: 30 września 2015r.
Suma ubezpieczenia 20.000zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
Nowe odwozy
ODWÓZ I
PKS I
12.45 Koźlice, Kłobuczyn, Korytów, Grabik, Śrem, Witanowice

PKS II
12.45 Dzików, N. Jabłona, N. Dwór, Zimna Brzeźnica, Mieszków
13.20 Gostyń, Dalków, Kurów W.

ODWÓZ II
PKS I
13.45 Koźlice, Kłobuczyn, Korytów, Grabik, Śrem, Witanowice

PKS II
13.45 Dzików, N. Jabłona, N. Dwór, Zimna Brzeźnica, Mieszków, Gostyń, Dalków, Kurów W.


ODWÓZ III
PKS I
14.45 Koźlice, Kłobuczyn, Korytów, Grabik, Śrem, Witanowice,

PKS II
14.45 Dzików, N. Jabłona, N. Dwór, Zimna Brzeźnica, Mieszków, Gostyń, Dalków, Kurów W.
Stypendia socjalne na rok szkolny 2015/2016
Informujemy, że w terminie do 15 września br. w Urzędzie Gminy Gaworzyce można składać wnioski na stypendium socjalne dla :

1. Uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Dofinansowanie zakupu podręczników
Podobnie jak w roku ubiegłym rodzice uczniów mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”.

Wniosek do pobrania
Podpisane 23 czerwca 2015r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. 2015r. poz. 938) wskazuje, że o pomoc ubiegać się mogą rodziny, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. 574 zł netto.

W przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy rodzinie tj. kiedy w rodzinie występuje m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna – pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza w/w kryterium dochodowe.

Wnioski o wyprawkę szkolną należy złożyć w szkole, w której uczeń rozpocznie naukę w roku szkolnym 2015/2016 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2015r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

Szczegółowe informacje oraz wnioski można uzyskać:
- w Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach, tel. 76 8316 207
- w Urzędzie Gminy Gaworzyce, pok. 5 a - tel. 76 8316 285 w. 39

Dzień otwarty dla uczniów i rodziców
Dnia 28.08.2015r. godz. 15.30 - dzień otwarty dla uczniów i rodziców rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach
Zapraszamy.

Kolonia w przemkowie
INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI WYJEŻDŻAJĄCYCH NA WYPOCZYNEK LETNI DO PRZEMKOWA

Kolonia w Przemkowie w terminie: 27.07.2015-02.08.2015
Dom Wczasów Dziecięcych, ul. Leśna Góra 1a, 59-170 Przemków,
Telef. kontaktowe dla rodziców: 76- 8320613, 535850323

Plan pracy turnusu w trakcie trwania wypoczynku może ulec niewielkim zmianom.

Plan koloni do pobrania


Zakończenie Roku Szkolnego w Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach
25.06.2015r.
08.20 -Msza święta – uczniowie klas I-III ed. wczesnoszkolnej
09.00 – 10:00 apel – kl.VI
Od godz.10:10 zajęcia zgodnie z planem lekcji. Odwozy bez zmian.

26.06.2015r.
08.20 -Msza święta gimnazjum oraz SP IV-VI
08.15 Apel klas I-III ed. wczesnoszkolnej
09.20 Uroczysty apel zakończenia roku szkolnego 2014/2015
11.00 odwozy

PKS I
11.00 Koźlice, Kłobuczyn, Gostyń, Dalków, Witanowice, Śrem, Grabik, Korytów, Kurów W.

PKS II
11.00 Dzików, N. Jabłona, N. Dwór, Mieszków,Wybraliśmy patrona
22 czerwca na uroczystej gali odbyły się wybory patrona gimnazjum. Nad poprawnością wyborów czuwała Komisja w składzie: J. Winiarska-Naga, B. Golonka, B. Wojtczak, K. Sieledczyk, A. Sojka, D. Szamotuła, P. Marek.
Ogółem oddano 123 poprawnych głosów:
Irena Sendler - 68
Wisława Szymborska - 29
ks. Jan Twardowski - 26

Na patrona Gimnazjum Publicznego w Gaworzycach wybrano Irenę Sendler.

Kolejnym krokiem będą prace społeczności gimnazjum dotyczące nadania imienia szkole, zakończone złożeniem wniosku do Rady Gminy o nadanie imienia.
Patron

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Gaworzyce, uczniów i rodziców na uroczyste wybory patrona Gimnazjum Publicznego w Gaworzycach dnia 22.06.2015r. o godz. 10:00 w Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach

Wisława Szymborska
Wspaniała poetka i eseistka. Laureatka literackiej nagrody Nobla za rok 1996. Urodziła się 2 lipca 1923 r. w Bninie pod Poznaniem - według metryki, bo rodzinne przekazy wskazują Kórnik - związana całe życie z Krakowem, gdzie studiowała, mieszkała i pracowała.
Zmarła 1 lutego 2012 r.Jan Twardowski
Urodził się 1 czerwca 1915 roku. Był księdzem rzymskokatolickim, poetą. W 1937 roku ukazał się pierwszy tom jego wierszy. Jego utwory mają charakter modlitewny. Pisał dla dzieci i dorosłych. Jego najważniejsze dzieła to: "Znaki ufności", "Niebieskie okulary", "Patyki i patyczki" "Zeszyt w kratkę".
Zmarł 18 stycznia 2006 roku.


Irena Stanisława Sendler
pseud. Jolanta
(ur. 15 lutego 1910 w Warszawie, zm. 12 maja 2008 tamże) – polska działaczka społeczna i charytatywna, od 1942 członek Rady Pomocy Żydom, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Dama Orderu Orła Białego.
Współpracowała z polską organizacją pomocową działającą pod niemieckim nadzorem i zorganizowała przemycanie dzieci żydowskich z getta, umieszczając je w przybranych rodzinach, domach dziecka i u sióstr katolickich w Warszawie. Uratowała ok. 2500 dzieci.

Podręczniki
Uczniowie klas I i II szkoły podstawowej, IV oraz I gimnazjum, będą mieć podręczniki zakupione przez ministerstwo.
Strona 1 z 18 1 2 3 4 > >>
GALERIA
Albumy
OSIĄGNIĘCIA
Zawody Sportowe
Osiągnięcia Uczniów
DOKUMENTACJA
Uroczystości szkolne
Programy
Dokumenty
Procedury postępowania
1% Dla Mojej Szkoły
BANERY

Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie 'Przyjazna Szkoła', www.ps.org.pl

BIP

Nasza szkoła uczestniczy w akcji Pola Nadziei Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Dziennik elektroniczny dla SP


Platforma Fronter


Dziennik elektroniczny dla GP


RZECZNIK PRAW DZIECKA


RZECZNIK PRAW DZIECKA


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach


GMINA GAWORZYCE

Powiat Polkowicki

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego

KURATORIUM OŚWIATY WROCŁAW

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kolorowe boiska

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.